Regionalny oddział w Lublinie

SZKOLENIE DLA JEDNOSTEK OBOWIĄZANYCH - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

12 września 2019 r.

Obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, biegłych rewidentów i osób zatrudnionych w księgowości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - szkolenie.

Opis:

Szkolenie pozwoli na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi.

 

Szkolenie jest dedykowane dla jednostek obowiązanych – właścicieli, pracowników i współpracowników biur rachunkowych, biegłych rewidentów oraz osób zatrudnionych w księgowości. Serdeczna prośba o przekazanie tej wiadomości Państwa klientom, których dotyczą te obowiązki.


Szkolenie zostanie przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Szczegółowy plan szkolenia:

9.00-11.15

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, a finansowanie terroryzmu
2. Formy prania pieniędzy – cechy transakcji niejasnych, nietypowych oraz jednoznacznie podejrzanych
3. Instytucje obowiązane i jednostki współpracujące. Omówienie ich rodzajów oraz zadań.
4. Polskie i unijne regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

Identyfikacja klienta; rejestracja i typowanie transakcji podejrzanych
1. Standardowe środki bezpieczeństwa w instytucji obowiązanej.
2. Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości.
3. Rejestracja transakcji.
4. Analiza i typowanie transakcji.
5. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego.
6. Uzyskiwanie informacji o celu transakcji.

Wypełnianie przez instytucje obowiązaną ustawowego obowiązku przeprowadzania bieżących analiz transakcji.
1. Przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach.
2. Szczególne przypadki w praktyce podmiotu prowadzącego usługowo księgi rachunkowe, biegłego rewidenta i w księgowości.

11.15-11.30 przerwa

11.30-13.00

Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i zadania osób odpowiedzialnych za jej wdrożenie w instytucji obowiązanej.
1. Jak napisać dobrą Procedurę wewnętrzną?
2. Jakie oświadczenia i dokumenty wewnętrzne należy sporządzać?

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy:
1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie.
2. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych.

 

Prowadzący:  Monika Markisz (Radca prawny nr wpisu Lb-1204; Doradca podatkowy nr wpisu 10554)

Miejsce: Siedziba RO PIBR w Lublinie, ul. Jana Sawy 6 lok. 201 (II piętro)

Opłata:

  • biegli rewidenci                      - 123,- zł
  • pozostałe osoby                      - 246,- zł

 

Opłatę za udział w szkoleniu prosimy wnieść na rachunek bankowy RO PIBR w Lublinie w PKO BP SA II Oddział w Lublinie nr 71 1020 3150 0000 3702 0003 4355 w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR